Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Обява за финансов контрольор

 

Таня Станчева
Пресслужба "Връзки с обществеността и медиите”

 

На основание чл.10, ал.1 от ЗДСл и чл. 14, ал.1 от НПКДСл. и Заповед №07-21/23.06.2009 год. ОбА Банско, търси да назначи: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование висше икономическо (специалност счетоводство и контрол или финанси), степен: бакалавър. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши. Минимален професионален опит: 3 години. Вид правоотношение: служебно.

ІІ. Допълнителни изисквания:

Компетентност, свързана с познаване и ползване на ЗДФК, ППЗДФК, ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и други нормативни актове, касаещи финансовата дейност на общината, комуникационна и къмпютърна компетентност.

ІІІ. Съгл. чл.24, т. и чл.25, ал.1 от НПКДСл конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

ІV. Кратко описание на длъжността: Упражнява предварителен контрол по чл.19, ал.4 от ЗДВФК ;

V. Мин. размер на основната заплата: 460 лв.

VІ. Необходими документи:

Заявление за участие (по образец), кратка автобиография, копие от документ за придобито образование, специалност или квалификация, които се изискват за длъжността, документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител или Декларация, че постъпва за първи път на държавна служба, документ за придобита компютърна грамотност,документ, удостоверяващ общия и служебен трудов стаж, свидетелство за съдимост, копие от документа за самоличност.

Заявление по образец кандидатите могат да получат във служба „Човешки ресурси” на ОбА Банско.

Краен срок за подаване на документите до 17.00 часа на 03.07.2009 год. (петък) в служба “Човешки ресурси” на ОбА Банско.

VІІ. Телефон за контакти: 0749/8 86 42 - Ева Проева

 
Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 28-Jun-2009 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home