УСТАВ
на
АЛИАНС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОН БАНСКО”

 

Приет на Общо събрание на членовете, състояло се в гр. Банско на …………2006 г.

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут:
Член 1:
/1/ «Алиансът за популяризиране и развитие на туризма в Регион Банско» е регионално туристическо сдружение с нестопанска цел, което функционира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, пар.1, т.16 и 19 от Закона за туризма и настоящия Устав и ще осъществява общественополезна дейност по смисъла на чл.2, ал.1 във връзка с чл.38 от ЗЮЛНС и чл12, ал.2 от Закона за туризма.
/2/Сдружението може да открива свои клонове в съответствие с изискванията на закона.
/3/ Сдружението е доброволна и самоуправляваща се неполитическа и нерелигиозна организация.
/4/ Сдружението е самостоятелно юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове и обратно, и не разпределя печалба. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски и целева вноска.

Наименование:
Член 2:
/1/ Наименованието на сдружението е Сдружение с нестопанска цел АЛИАНС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОН БАНСКО, което може да се изписва и на латиница по следния начин NON-PROFIT ORGANIZATION ALLIANCE FOR THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGION OF BANSKO.
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
/3/ Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление:
Член 3:
Седалището и адресът на сдружението са:Област Благоевград, Община Банско, гр. Банско, ул. “Цар Симеон” № 68.

Срок:
Член 4:
Дейността на сдружението не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност и Определяне на дейността
Член 5:
/1/ Сдружението се самоопределя като сдружение за общественополезна дейност за развитие и утвърждаване и подпомагане популяризирането и развитието на туризма в Регион Банско.
/2/ Основен предмет на дейност:
1. участие във формирането на държавната политика за регион Банско и подпомагане реализацията на тази политика.
2. защита на интересите на туризма при формирането и реализацията на данъчната, инвестиционната, транспортната, комуникационната политика за региона и политиката за защита на конкуренцията и опазването на околната среда в региона.
3. осъществяване на общо представителство на интересите на туризма пред държавните институции и други правителствени и неправителствени организации с цел популяризиране на туристическите възможности на региона.
4. иницииране и/или участие в разработването и обсъждането на стратегии, становища, предложения и проекти за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на туризма, касаещи регион Банско.
5. издаване и разпространение на печатен и електронен орган на туристическата индустрия в регион Банско;
6. участие в организирането и провеждането на регионални мероприятия в областта на туризма, в т.ч. на мероприятия по регионална туристическа реклама.
7. създаване на Информационно-резервационен център на курорта Банско.
/3/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, само ако същата е свързана с основната му дейност, като приходите ще се използват за постигане на целите на Сдружението, определени с настоящия Устав.
Допълнителната стопанска дейност може да има следния предмет:
1. консултантска дейност, информационни и рекламни услуги.
2. маркетингови проучвания и анализи.
3. професионално обучение и квалификация.
4. създаване на Информационно-резервационни центрове на курорта Банско.
5. изпълнение на поръчки за изследвания, разработки, издания и проекти. Други дейности, в съответвие с целите си.

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Основни цели на сдружението:
Член 6:
Основни цели на сдружението са:
1. да обедини усилията на всички субекти, извършващи услуги в сферата на туризма на територията на община Банско,с тези на държавната и местната администрация за подпомагане на развитието и популяризирането на регион Банско като туристическа дестинация.
2.  да приобщи спонсори, осигуряване на дарения и други форми на финансова подкрепа, допустими съгласно законодателството на Р.България с цел извършване на масирана реклама на дестинацията Банско в страната и чужбина.
3. да разработи проекти за презентация на гр. Банско като туристическа дестинация, включително организиране на семинари, представяния, спортни прояви и всякакви други подобни дейности с цел популяризиране на региона, както и предоставяне на информация, свързана с туризма.
4. да повиши качеството на туристическия продукт, свързано със спецификата на историческото и архитектурно наследство на Банско и природните му дадености.
5.  да участва в екологични проекти и подпомагането на такива с цел опазване на околната среда в регион Банско.
6.  да популяризира регион Банско като предпочитана туристическа дестинация в България и да издига престижа на региона като привлекателен обект за инвестиции и сътрудничество;
7.  да съдейства за изграждането и функционирането на туристически информационно-резервационни центрове или бюра.
8. да създава условия за солидарност и сътрудничество между заинтересованите публични институции, неправителствени организации и лица за развитие на туризма в региона.
9. да развива всякакви други дейности, незабранени със закон с цел развитие на туризма в регион Банско.

Средства за постигане на целите:
Член 7:
Сдружението постига целите си посредством:
1. набиране на финансови средства чрез встъпителни вноски, членски внос, целеви вноски в извънредни случаи, спонсорства, дарения и други, за материално осигуряване на дейността.
2. даване на становища, предложения и препоръки при обсъждането и изпълнението на регионално значими инвестиционни проекти, касаещи туристическите сдружения и интереси в региона, в това число по отношение на териториалното планиране, урбанизирането и устройството на курортните територии и създаването на ефективни публично-частни партньорства.
3. поддържане на постоянни работни комисии по проблемите на турисическата индустрия в региона.
4. създаване /подпомагане развитието/ на туристически информационен център за регион Банско.
5. съблюдаване спазването на действащото законодателство в областта на туризма в регион Банско, както и правилата за етика и лоялна конкуренция в региона.
6. поддържа електронен сайт и предоставя специализирана информация. 

II. ЧЛЕНСТВО. Права и задължения на членовете. Приемане на нови членове
Членски права и задължения
Член 8:
(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и/или юридически лица с интереси в областта на туризма в региона и свързаните с него стопански дейности, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос.
Член 9:
Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
2. да бъде избиран в неговите органи на управление.
3. да осъществява контрол върху добрата работа на сдружението и органите на управление.
4. да бъде информиран за дейността на сдружението.
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Член 10:
Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася членския си внос.
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
4. да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите на сдружението и го злепоставят.

Член 11:
Членските права и задължения, с изключение на имуществените такива, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Видове членове:
Член 12: 
Членовете на Сдружението могат да бъдат:
а) колективни членове – туристически сдружения /национални, браншови,  регионални, продуктови и др./, по смисъла на ЗЮЛНЦ и Закона за туризма или други сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в областта на туризма; държавни органи и общини.
б) индивидуални членове – търговски дружества / търговци по смисъла на ТЗ, развиващи дейност в областта на туризма или свързани с  туризма области. 
в) почетни членове – физически лица с принос в областта на туризма.

Приемане на членове:
Член 13:
/1/ Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.
/2/ Кандидатите изпращат форма за членство до Управителния съвет, към която се прилага удостоверение за актуално състояние.
/3/ Редът и начинът за приемане на нови членове се уреждат в приетият от Управителния Съвет Правилник за организацията на работата на Управителния Съвет.

Прекратяване на членство:
Член 14:
/1/Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението.
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съответния член-физическо лице.
3. с изключване.
4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението.
5. при отпадане на членството въз основа на решение на Управителния Съвет..
/2/ При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание, при спазване на разпоредбите на  чл. 51, ал. 3 от настоящия устав. В този случай Сдружението не връща направените имуществени вноски.
/3/ Решението за изключване се взема с мотивирано решение от Управителния съвет на Сдружението при наличието на едно от следните основания:

 1. при системно нарушаване на устава на Сдружението.
 2. при системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на Сдружението.
 3. когато с действията си уронва престижа на Сдружението.

Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
/4/ Отпадането на членство е налице при невнасяне на годишния членски внос до края на съответната календарна година или при системно неучастие в дейността на Сдружението.  Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет, който с надлежно решение прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО
Имущество:
Член 15:
Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, права на интелектуална собственост, вземания и други права, съгласно действащото законодателство на Република България.

Източници на средства на сдружението
Член 16:
/1/ Всички членове на Сдружението са длъжни при внесат встъпителна вноска и да внасят определения членски внос, размера на който се определя от Управителния Съвет. Членският внос е в размер на 200 /двеста/ лева годишно и е платим до 1-ви Август на годината за която се отнася на адреса на управлението на сдружението. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.
/2/ По решение на Управителния съвет членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски в извънредни случаи, когато това се налага за провеждане на мероприятие във връзка с постигане на целите на сдружението.
/3/ Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или временно и възмездно ползване на недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи, като сключването на съответния договор са одобрява от Управителния съвет на Сдружението съгласно разрпоредбите на Правилника за работа на Управителния Съвет.
/4/ Сдружението може да получава дарения от физически и/или юридически лица и да сключва договори за спонсорство, при условия и по ред, одобрен с Правилника за работа на Управителния Съвет.

Разходване на имущество
 Член 17:
/1/ Сдружението извършва разходите си в изпълнение на утвърдения бюджет и в съответствие с приетия от Управителния съвет Правилник за работа на УС.    
/2/  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.  Решението се взема с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове на събранието.
/3/ Сдружението не разпределя печалба.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Член 18:
/1/ Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет,  Контролен съвет.
/2/ Върховният орган на Сдружението е Общото събрание.
/3/ Висшият управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
/4/ Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет.

Състав на Общото събрание
Член 19:
/1/ В Общото събрание всеки член на сдружението има право на глас. 
/2/ Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Присъстващ член на Сдружението може да представлява не повече от трима членове на Сдружението, въз основа на писмено пълномощно.

Представителство:
Член 20.
/1/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/2/ Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.
/3/ Пълномощните се издават изрично за участие в съответното Общо събрание на сдружението.

/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21.  Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението.
2. приема други вътрешни актове, които са извън компетентността на Управителния Съвет.
3. преобразува и прекратява Сдружението.
4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и на Контролния съвет.
5. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да извършват проверка и заверка на годишния финансов отчет.
6. одобрява годишния финансов отчет и приема бюджета на Сдружението.
7.приема отчета за дейността на сдружението, представен от Управителния Съвет.
8. при наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.
9. отменя решения на другите органи на Сдружението, когато те противоречат на Закона и Устава.
10.взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, настоящият Устав или други вътрешни актове на Сдружението.

Провеждане на Общо събрание
Член 22:
/1/ Заседанията на Общото събрание биват редовни и извънредни:
1.  Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
2. Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет.
/2/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

 Свикване на Общото събрание
 Член 23:
/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да бъде свикано по искане на една трета от членовете на Сдружението.
/2/ Ако в срок от един месец от постъпилото искане за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. В случай на необходимост поканата може да бъде поставена на място, различно от седалището, като за това следва да бъдат уведомени своевременно всички членове на Сдружението по телефон, факс, и-мейл или друг подходящ начин.
/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/ Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

 Право на сведение
Член 24:
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението или на мястото, където е поставена поканата в случаите на чл. 23, ал.3, изр. второ, до датата на публикуване в „Държавен вестник” или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Член 25:
/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

Кворум
Член 26:
Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове с право на глас.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Право на глас
Член 27:
Всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси
Член 28:
Член или негов представител не може да участва в гласуването за въпроси, отнасящи се до:
1. предявяване на искове срещу него.
2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към Сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
4. по въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство
Член 29:
/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите членове.
/2/ За решенията по чл. 21, т. 1 и 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

Решения
Чл.30:
/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Член 31:
/1/ За заседанието на Общото събрание се води Протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Член 32:
/1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/3/ Управителният съвет е в състав от 7 /седем/ члена, които са членове на сдружението.
/4/ Членовете на Управителния Съвет избират от състава си Председател на Управителния Съвет.
/5/ Управителния Съвет може да привлече срещу възнаграждение като членове /или -  външни консултанти- колективни или почетни лица, които да участват в заседанията на УС/ на Управителния съвет, още 2 /две/ лица, с принос и значение за развитието на туризма в регион Банско, които не са членове на сдружението. Същите участват със съвещателен глас в заседанията на Управителния Съвет.- ??????- КАК ДА ГО ФОРМУЛИРАМЕ ПО-ТОЧНО ЗА НАС....
/6/ Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/7/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.  

Изисквания към членовете на Управителния Съвет:
Член 33:
/1/ Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета трябва да отговарят на следните изисквания:
1.да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
2. 3. да имат постоянно местоживеене в страната;

3. да не са били членове на управителен или контролен орган на сдружение или дружество, прекратено поради несъстоятелност;

Права и задължения на Управителния съвет
Член 34:
/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се определя обема на представителната, респективно изпълнителната власт на отделни негови членове.
/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/ Управителният съвет приема Правилник за организацията на работата и дейността си. 

/4/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/  месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя на УС да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
/6/  Управителният съвет:
1.Ръководи Сдружението.
2. Организира, осигурява и осъществява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3.Избира Председател на Управителния съвет от състава си, който представлява сдружението..
4. Взема решение за назначаване на Главен Секретар и определя възнаграждението му.
5. Приема и изключва членове на сдружението.
6. Взема решения относно размера и дължимостта на встъпителната вноска, членския внос и размера и необходимостта от събиране на извънредни целеви вноски.
7. Взема решения за участие на сдружението в други организации или сдружения.
8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението, осигурява стопанисването и опазването му.
9.Приема организационно-управленската структура и други вътрешни правилници и правила на Сдружението.
10.Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително общественополезната дейност на Сдружението и носи отговорност за това.
11.Свиква Общото Събрание и извършва цялостната му подготовка.
12.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
13. Предлага за приемане от Общото Събрание на Годишния Финансов Отчет за предходната година.
14Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

15.Определя ликвидатор, който да извърши ликвидация на Сдружението.
16.Сключва договори с членове и други лица, необходими за нормалната дейност на сдружението.
17.Може да привлече външни консултанти /колективни или почетни лица/, имащи принос и значение за развитието на туризма в региовн Банско срещу възнаграждение, които постоянно да участват съссъвещателен глас в заседанията на Управителния Съвет. - ?
18. Създава комисии, работни и други помощни органи.
19. Определя структурата, числеността и размера на възнагражденията на щатния персонал.
20.Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са изключителната компетентност на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Член 35:
/1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите, предвидени в чл. 34, ал.6, т. 1, 5, 7, 10 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Член 36:
Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Член 37:
 /1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на сдружението.
/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет
Член  38:
Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет с мандат от 3 /три/ години. Решението на Управителния съвет се взема с мнозинство 2/3 от всички членове.

Права и задължения на Председателя на Управителния Съвет:
Чл.39:
Председателят на Управителния Съвет:

 1. представлява сдружението.
 2. озаимодейства с органите на държавната и изпълнителна власт, български и чуждестранни институции.
 3. допринася за утвърждаване на имиджа и авторитета на сдружението и постигане и реализиране на стратегическите и текущите му цели и задачи.
 4. организира дейността на сдружението и осъществява оперативното му ръководство.
 5. организира изълнението на решенията на Управителния Съвет.
 6. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния Съвет.
 7. докладва незабавно на Управителния Съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
 8. представя данни на Контролния Съвет.
 9. организира провеждането на Общото Събрание на сдружението, проверява материалите и обезпечава работата му.
 10. осъществява други дейности съобразно Устава на сдружението, които не са от пряката компетентност на другите управителни органи.

Главен Секретар:
Чл.40:
/1/ Главният Секретар е платена длъжност и се назначава от Управителния Съвет по негово решение.
/2/ Главният секретар има следните правомощия:

 1. ръководи текущата работа на сдружението и набирането на членския внос.
 2. води регистър на членовете и организира приемането на нови членове на Сдружението.
 3. подготвя материалите за заседанията на Управителния Съвет, Общото Събрание, както и месечните и годишните планове на Сдружението.
 4. участва в работата на УС и организира изпълнението на решенията му.
 5. съхранява и опазва имуществото на сдружението.
 6. организира текущата работа на служителите от администрацията на сдружението.
 7. информира Председателя на УС за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на сдружението.
 8. решава други въпроси, които са му възложени от Общото Събрание, Управителния Съвет, Председателя на сдружението, съобразно решенията на УС.

Контролен съвет
Член 41:
/1/  Контролният свет е орган на сдружението, който осъществява цялостен контрол върху дейността на сдружението и следи за изпълнението на решенията на Общото Събрание и Управителния съвет и има достъп до всички документи на сдружението.
/2/ Контролният съвет се състои от 3 /трима/ членове, които се избират от Общото събрание за срок от3 /три/години.
/4/ Членовете на Контролния Съвет избират от състава си Председател на Контролния съвет.
/5/ Контролният Съвет приема Правилник за работата си и отчита дейността си пред Общото Събрание.
/6/ Контролният съвет има следните правомощия:
1. Упражнява контрол за изпълнение на решенията на Общото събрание
2. Упражнява контрол за законосъобразното разходване на финансовите средства на сдружението.
3. Упражнява контрол за приложение на процедурите предвидени във вътрешните актове на сдружението.
4. Упражнява контрол за ефективното изпълнение на целите на сдружението.
5. Упражнява контрол върху цялостната дейност на сдружението.

Помощни органи на сдружението:
Чл.42:
С решение на Управителния Съвет чмогат да бъдат създавани постоянни и временни комисии, като експертни помощни органи на сдружението и определя техния състав и възнаграждение. – ТОВА ДА ОСТАНЕ ЛИ?

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Член 43:
/1/ Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
/2/ Ежегодно до 01 Септември Управителният съвет предоставя информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър при Министерство на правосъдието в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

Съдържание на отчета за дейността
Член 44:
Годишният отчет за дейността на Сдружението съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и постигнатите резултати.
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
3. финансовия резултат.

Назначаване на независими одитори
Член 45:
/1/ Сдружението подлежи на задължителен независим одит, в случай, че са налице условията на чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ.
/2/ Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване
Член 46:
Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Член 47:
Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Книги на Сдружението
Член 48:
/1/ За заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, телефон за контакти и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
/3/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.

VIІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Член 49:
Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния орган по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Преобразуване
Чл 50:
Сдружението може да се преобразува при спазване на законовите изисквания и в съответствие с взетите от Общото събрание решение.

Ликвидация
Член 51:
/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от упълномощено от него лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
/3/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове.
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му.
3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение
4. съпрузите на лицата по т.1-3
5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия- без ограничение, по съребрена линия- до четвърта степен или по сватовство- до втора степен включително.
6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
/4/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда  на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка стопанска цел.
/5/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.4, то се предава на общината, при условията на действащия ЗЮЛНЦ.

VIIІ.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 52:
Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 53:
Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Закона за туризма.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел АЛИАНС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОН БАНСКО, състояло се на ...................... г. в гр. Банско Хотел “Пирин” от ............... часа. гр. Банско, в уверение на което същите полагат своя подпис, както следва: .

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. “БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС” ООД

2. “ЮЛЕН” АД 

3. “ПИРИН ТУРИСТ” ООД

4. “ПРИВАТ ТУРС 2000” ЕООД

5. “ГЕОТЕХМИН-КОНСУЛТ И ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

6. “БАЛКАНСТРОЙ” АД

7. “АВАКО” ЕООД

8. ”БАНСКОСПОРТ” ООД

9. ”ПИРИ” ЕООД

10. “АНЕЛИ – С” ООД

11. “КУАТРО М” ЕООД

12. ТОДОР БОРИСОВ ПОМЕТКОВ

13. ПИРИНКА КОСТАДИНОВА КАСАПИНОВА

14. ЕТ “ЮЛИЯ ИВАНОВА – ДЖУЛИ – ТАТЯНА ПАВЛОВНА”

Дата: ........................... г.