Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Административни услуги

Административни услуги предоставяни от Община Банско

Местни данъци и такси

Данъци

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (200KB) Word Document

Общи положения

Местни такси
Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица

Допълнителна разпоредба. Преходни и заключителни разпоредби

Бланки и формуляри

Банкови сметки:

По банков път може да платите:

  • Данък "Недвижими имоти"
  • Такса "Битови отпадъци"
  • Данък МПС

Важно: от 01.07.2007 г. сметката на Общината се променя както следва:
IBAN сметка BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5
BIC код: FINVBGSF
при ПИБ гр. Банско.
Код за вид плащане: 44 21 00 –  Данък "Недвижими имоти"
Код за вид плащане: 44 24 00 –  Такса "Битови отпадъци"
Код за вид плащане: 44 23 00 – данък МПС

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | Банско | Банско Хотели | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Dream Dictionary Online
Home