Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, получавани от гражданите, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Банско.

Чл. 2. Тази Наредба има за цел предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на общината чрез:

 1. Осигуряване самофинансиране на общинските услуги и права, предоставяни на конкретни получатели;
 2. Стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
 3. Насърчаване частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги, без да се поставя в неравностойно положение.

Чл. 3. (1) На територията на община Банско се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 4. за добив на кариерни материали;
 5. за технически услуги;
 6. за административни услуги;
 7. за откупуване на гробни места;
 8. туристическа такса;
 9. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на общината се събират приходи от услуги и права, с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с тази Наредба.

(3)  Не се определят и събират цени на услуги и права за общински услуги за всеобщо ползване.

начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home