Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ І

Определяне на размера на общинските такси и услуги

Чл. 4. (1)Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които e предвиден друг ред в нормативен акт.

Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

  1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
  2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 6. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

  1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
  2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);
  3. Разходи за управление и контрол;
  4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.

(3) Заплащането на съответната такса става съобразно периода на ползването на услугата.

Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).

Чл. 8. Лицата, не ползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период.

Чл. 9.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретния размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 10. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 11. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home