Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава четвърта

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.  Кметът на общината издава наказателни постановления и в случаите, когато са му възложени правомощия по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

§2.На граждани и фирми, имащи  неплатени задължения към Общинска администрация Банско, услуги не се извършват.

§3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и права, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§4. Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и влиза в сила в деня след разгласяването й по приетия от Общинския съвет начин.

§5. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§7. Настоящата наредба е приета с решение № 100 по протокол № 6 от дата 03.02.2004г. на общинския съвет. Направена промяна в чл.38 ал.1 т.1 и чл.38 ал.3 т.2 с решение №415 и в чл.17 с решение №418 от Протокол №22/01.03.2005 г. Направена промяна с Решение №560/29.09.2005г. Направена промяна с Решение №637/27.01.2006г. Направена промяна с Решение №669/15.03.2006г. на ОбС-Банско. Направена промяна с Решение №762 от Протокол №35/20.07.2006г. на ОбС-Банско. Направена промяна с Решение № 796 от Протокол №37/26.09.2006г. на ОбС-Банско. Направена промяна с Решение №859 от Протокол №39/05.12.2006г. на ОбС-Банско. Направена промяна с Решение № от Протокол №42/18.01.2007г. на ОбС.

назад | начало

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home