Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ ІІ

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата

Чл. 12. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл. 13. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги и права не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

  1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
  2. преглед на всички други програми на общината за вземане на решение дали основанията за предоставяне на услугата са все още налице;
  3. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внася за обсъждане от общинския съвет.
  4. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

Чл.14. Общинската администрация подържа данни за:

  1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
  2. ползвателите на предоставената услуга;
  3. изключенията от общата политика;
  4. използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;
  5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и права.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home