Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І

Такса за битови отпадъци

Чл. 15. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 16. Таксата се заплаща от:

 1. собственика на имота
 2. при учредено вещно право на ползване - от ползвателя
 3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – от концесионера.

Чл. 17. (1)Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2)Границите на районите и видът на услугите за битовите отпадъци в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

(3)Размера на такса смет за 2007 г. е както следва:

а/ за жилищни имоти на гражданите:

1. За гр.Банско, за I-ва и II-ра зона – 0,6 ‰ върху данъчната оценка на имота, разпределени по следния начин:

1.1. събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа – 0,3 ‰;
1.2.изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 0,1 ‰;
1.3. почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места – 0,2 ‰.

2. За с.Добринище - 4‰ върху данъчна оценка, разпределени по необходимите разходи, както следва:

2.1. събиране на битови отпадъци и транспортирането им по депа – 2‰ ;
2.2. изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 0,5‰ ;
2.3. почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места – 1,5 ‰.

3. За селата от Местенски район – 3 ‰ върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:

3.1.събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа – 2,00‰
3.2.изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 1.00‰

б/ за нежилищни имоти на граждани и фирми в абсолютен размер, според количеството изхвърлени отпадъци:

1) за кофа – 200 (двеста) лева;
2) за контейнер с вместимост 1100 л – 1000 (хиляда) лева;
3) за контейнер с вместимост 4000 л – 1000 (хиляда) лева.

ОбС определя кратност на извозване на кофи и контейнери с вместимост 1100 л по райони, както следва:

 • централна градска част – ежедневно
 • за периода от 15.12 до 15.03 следващата година ул. “Пирин”, ул. “Отец Паисий” и ул. “Глазне” от отсечката на ул. “Отец Паисий” до ул. “Пирин” и петзвездни хотели – ежедневно
 • за периода от 16.03 до 14.12 за същите обекти – три пъти седмично
 • за четиризвездните хотели – три пъти седмично
 • за тризвездни, двузвездни и и еднозвездни хотели – два пъти седмично
 • за останалите обекти – един път седмично

(4) За физическите и юридически лица, подали декларации за броя съдове, таксата за услуга “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване “ е в размер 4‰ върху отчетната стойност (данъчната оценка) на имотите. Декларацията за броя и вида на ползваните съдове за битови отпадъци се подават до края на предходната година в отдел “Приходи от местни данъци и такси”, а за новопридобити имоти – в двумесечен срок от придобиването им.

в/ за нежилищни имоти на граждани в промил върху данъчната оценка на имота:

1) Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа - 2‰;
2) Изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 1‰;
3) Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места - 2‰.

г) за фирми - 10‰ върху отчетната стойност на имота;

1) събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа – 4,5‰;
2) изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 1,5‰;
3) почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места - 4‰.

(5)За обектите извън регулация на града, таксата се равнява на действително извършените разходи по събирането на битовите отпадъци и извозването им. Такса чистота и такса изграждане, поддържане и експлоатация на депа – 5,5‰.

(6)За имотите, за които е подадена декларация до края на годината, че няма да се използват през цялата година, се освобождават от заплащане на такса в частта и за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа, заплащат само такса в частта и за поддържане на депа и почистване. Декларациите за броя на имотите, които няма да се използват до края на годината, се подават до края на предходната година в отдел “Приходи от местни данъци и такси”.

Незастроените поземлени имоти се освобождават от такса в частта и за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа, заплащат само такса в частта и за поддържане на депа и почистване.

(7) Не се облагат с такса “битови отпадъци” поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железонътната мрежа до ограничителните строителни линии. Не се облагат с такса “битови отпадъци” и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

Чл. 18. Таксата за битови отпадъци и данъка върху недвижимите имоти се събират от ОбА Банско, отдел “Приходи от местни данъци и такси”.

Чл. 19. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Чл. 20. (1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home