Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІI

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна

Чл. 21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост както следва:

1. за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, като формирането на площта става на база щанд, а не кв. м.

2. Променя частта за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини и определя следните зони:

2.1. Първа зона – съвпада с първа зона, определена по ЗРП на гр.Банско и ул.”Пирин” – от пл.”Н.Вапцаров” до края на регулацията по посока на Пирин планина.
2.2. Втора зона – съвпада с втора зона, определена от ЗРП на гр.Банско без ул.”Пирин” – в частта й от ул.”Георги Ковачев” до края на регулацията по посока на Пирин планина. Таксата за втора зона важи за обектите в с. Добринище.
2.3. месечната такса се формира на база 25 работни дни за търговските обекти.
2.4. Ползването на общинските площи за извършване на търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси и столове пред ЗХР се таксуват за периода 01.04. – 30.09. на текущата година.

3. Таксите за извършване на търговска дейност са следните:

№ по ред

Закон за местните данъци и такси

Размер на таксата
(лева)

1.

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

Т.1, а) На щанд, на ден

3,50 лв

2.

Т.1, б) На щанд, на месец

70,00 лв

3.

Т.2 За продажба с кола, впрегната с добитък – на ден

2.00 лв

4.

Т.3 За продажба с лек автомобил – на ден

5.00 лв

5.

Т.4 Товарен автомобил или ремарке - на ден

10.00 лв

6.

За продажба с лек автомобил с ремарке – на ден, определено с решение № 42/28.12.1999 г. на ОбС – Банско (няма го в ЗМДТ)

7.00 лв

7.

 За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира  в увеличен размер  - от 2до 5 пъти по-висок от размера на таксите по ал.1, т.1 .

За пазарен ден

  3,50 лв/кв.м..

За делничен ден

1.80 лв/кв.м

За с.Добринище на ден

1.00 лв/кв.м

8.

 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане  на маси, столове, витрини

За Първа зона на ден, за маса за гр.Банско

0,60 лв.

За Втора зона за гр. Банско и за с. Добринище на ден, за маса

0.40 лв.

За Местенски район на ден, за маса

0,30 лв.

9. 

 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници  за продажба на стоки се събира такса на кв. м

На ден

3.00 лв.

10.

За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и др. се събира такса на кв.м

На ден

0.50 лв.

4. Такси за ползване на тротоари и улични платна за други цели в размер дневно:

  • за юридически лица – 0.30 лв/кв.м
  • за физически лица – 0.10 лв/кв.м

5. За ползване на тротоари и улични платна за разполагане на строителни материали, оборудване за строителство и фургони се заплаща такса в размер на 1 лв/кв.м дневно за първия месец. След изтичане на едномесечния срок таксата се променя на 3 лв/кв.м.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Таксите се плащат на място.

Чл. 22. Таксата се събира от специалист “Общински пазар”. За селата от общината таксата се събира от определени със заповед на кмета на населеното място длъжностни лица.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home