Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІII

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери
и други общински социални услуги

Чл. 23. За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси в размер на 20 лв.

Чл. 24. Таксата за Домашен социален патронаж се определя както следва:

Лицата, ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, определена съгласно чл.86 от ЗМДТ.

Т.1 на лицата, обслужвани в ДСП се оставя за лични разходи сума не по-малко от 40% от личните доходи;

Т.2 когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на общинския бюджет;

Т.3 ветераните от войните заплащат месечна такса за ползваните социални услуги в ДСП в размер на 30% от получаваната лична пенсия.

Чл. 25. Таксите по този раздел се начисляват до 10-о число на месеца, следващ отчетния. Дължимите такси се събират и внасят от длъжностните лица в съответните заведения в общинския бюджет до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home