Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІV

Туристическа такса

Чл. 26. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) Приходите от туристическата такса се внасят в бюджета на общината.

(3) Таксата се определя в размер на  0.50 лв.

(4) Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, едновременно със заплащането на услугата.

(5) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

(6) Приходите от туристическата такса от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:

1.  изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство;

2.  изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване;

3.  опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

4.  санитарно-хигиенни мерки;

5.  реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home