Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ V

Такси за добив на кариерни материали

Чл. 27. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

Чл. 28. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб. м. или на тон:

 1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително;
 2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.

Чл. 29. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва:

 1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 1.00 лв./куб.м.;
 2. за камъни от речни корита и общински терени – 5.00 лв./куб.м.
 3. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети- 6.0лв/куб.
 4. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка- 3.50лв/куб.м.
 5. За глина
  а) за грънчарски изделия, иловица и хума -3.80 лв/куб.м
  б) за каменинови тръби и керамични плочки за глина- 3.80 лв/куб.м
 6. За обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка- 1.50лв/куб.м;
 7. За варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на вар 1.50 лв/куб.м.
 8. За камъни за добиване на:
  а) валяци, воденични камъни, точила, брусове 2.50 лв/куб.м.
  б) плочи за тротоари и покриви – 1.50 лв/куб.м

Чл. 30. Таксите се заплащат:

 1. ежемесечно - в случаите по чл. 28, т. 1;
 2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 28, т. 2.

Чл. 31. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home