Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ VI

Такси за технически услуги

Чл. 32. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 33. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 34. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 35. (1)Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

Вид услуга

Такса (лева)

1.За издаване на скица за недвижим имот
    а/ за Банско
    б/ за Добринище
    в/ за селата

Обикн.  Бърза     Експресна
    10          20                30
     7           15                20
     5           10                15
за 7 дни   3дни          1 ден

2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване / виза /
    а/ за Банско
    б/ за Добринище
    в/ за селата

 

    30
    20
    10

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца
    а/ за Банско
    б/ за селата


      5
      2

4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
    а/ за Банско
    б/ за селата

 

      5
      3

5. За заверяване на преписи от документи, копие от планове  и документация към тях
    а/ за Банско
    б/ за селата

 

      6
      6

6. За издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия –маси, павилиони, кабини и др.
    а/ за Банско                                                                             
    б/ за Добринище
    в/ за селата

 

   20
   15
   10

7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство, промяна предназначението на съществуващи сгради и помещения в тях
    а/ за Банско                                                                             
    б/ за Добринище
    в/ за селата

 

   20
   15
   10

8. Процедиране и разглеждане на Подробен устройствен план / ПУП /
   а/ до 3 парцела
   б/ над 3 парцела
   в/ извън регулация


   60
   100
   200

9. Съгласуване и одобряване на проекти за временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.
    а/ за Банско                                                                             
    б/ за Добринище
    в/ за селата

 

   20
   15
   10

10. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти / идеен, технически, работен / от главен архитект или приемането им  от ЕС по УТ

а/ за жилищни сгради и сгради за  нежилищни нужди / на базата на РЗП / до ІV-та  категория включително

  • за гр. Банско
  • за с. Добринище
  • за др. населени места в Община Банско

за V и VІ-та категория

 

 

б/ за предварителен идеен проект по буква а /на базата на РЗП/


в/ за преустройство на жил.сгради

г/ за преустройство на нежилищни обекти

д/ пресъгласуване и преодобряване на арх. проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране на променени /преработки/ в одобрени        проекти.

е/ на инженерната инфраструктура

  • на площни обекти
  • на улични проводи/водопроводи, канал, ел.кабели, тел.кабели, осветление/

 

 

 

10 лв/кв.м
3 лв/кв.м
1 лв/кв.м

0,20 лв/кв.м –
в регулация
0,30 лв/кв.м – извън регулация
 


30% от съответната такса не по-малко от 20 лв.

0,20 лв/кв.м. - РЗП

0,30 лв/кв.м. - РЗП

30% от съответната такса

 

 

30 лв/кв.м
0.10 лв./м

11. За узаконяване на сгради на основно застрояване, за пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради, за преустройства и реконструция на жилищни и нежилищни сгради-за квадратурата на узаконяемата част, независимо от годината на изграждане на обекта – в лв./кв.м. разгъната застроена площ.

1.00 лв/кв.м за жил. сгради

2.00 лв/кв.м за нежилищни сгради.

Чл.36. Такси за удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи:


I.По чл.137(1) т.4 от ЗУТ – Четвърта категория:
А) 1.Частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др. – 150 лв /кв.км, но не повече от 1000 лв;

2. Улици от второстепенната улична мрежа V-ти и VІ-ти клас и съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. – 100 лв/кв.км, но не повече от 500 лв;

Б) Жилищни и смесени сгради със средно и ниско застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 1000 кв.м или с капацитет над 100 места за посетители:

  • за гр. Банско -20 лв/кв.м на база РЗП;
  • за с. Добринище – 6 лв/кв.м на база РЗП;
  • за др. населени места в Община Банско – 1 лв/кв.м на база РЗП.

1.Сгради и съоръжения за обществено обслужване (прил.2)

1.1. за образование: ЕСПУ, общообразователни училища, колежи, ВУЗ, детски градини и ясли, учебно-възпитатлни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории и сгради и лаборатории за научноизследователска дейност – 200 лв;
1.2. здравеопазване и социални грижи – 200 лв;
1.3. култура и изкуство – 200 лв;
1.4. религия – 200 лв;
1.5. административно обслужване – 200 лв;
1.6. обществено обслужване в областта на търговията, обществено хранене, хотелиерство и услугите :

1.6.1. търговски центрове – 500 лв;
1.6.2. базари и покрити пазари – 500 лв;
1.6.3. универсални и специализирани магазини – 500 лв;
1.6.4. сгради за битови услуги – 500 лв;
1.6.5. сгради за граждански ритуали – 500 лв;
1.6.6. сгради за обществено хранене – 1000 лв;
1.6.7. общежития – 500 лв;
1.6.8. обществени бани и перални – 500 лв;
1.6.9. планински хижи – 200 лв;
1.6.10. почивни домове – 200 лв;
1.6.11. ваканционни бунгала – 500 лв;

1.7. в областта на транспорта и съобщенията

1.7.1. ж.п. гари – 500 лв;
1.7.2. автогари – 500 лв;
1.7.3. станции на въжени линии – 500 лв
1.7.4. сгради за излъчване на радио и телевизионни сигнали и телефонни централи – 500 лв;

1.8. спортни сгради – 500 лв;
1.9. в областта на озеленяването – 500 лв;

2. амбулатории за първична медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки – 200 лв ;

В) Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях – 150 лв.

Г) Паркове, градини и озеленени площи до 1 ха: атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет от 50 до 100 паркоместа – 200 лв.

Д) Строежи от ІV-та категория са и реконструкции, основни ремонти и смяна предназначението на всички строежи до тук включително, както и вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с която не се засяга конструкцията им - 200 лв.

ІІ.Чл.137(1) т.5 – Пета категория:

А) Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м или капацитет до 100 места за посетители

1. Жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 500 лв;
2. Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях – 600 лв;
3. Вилни сгради – 100 лв;
4. Сгради и съоръжения за обществено обслужване – 1500 лв;
5. Сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа – 100 лв;

Б) Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 100 лв;

В) Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория – 100 лв;

Г) Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 400 лв.

Чл.36.А. Такса в размер на 3% от набраните средства по реда на чл.35. т.10.а.

Чл.36.Б. Набраните средства по чл. 36.А да се използват за:

  • рекултивация, озеленяване и благоустрояване на общински терени;
  • за предотвратяване и преодоляване на бедствия и аварийни ситуации.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home