Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ VII

Такси за административни услуги

Чл. 37. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 1. За издаване на удостоверение за наследници – 2,00 лв
 2. За издаване на удостоверение за индентичност на имена – 1,00 лв
 3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1,00 лв
 4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис извлечение от акт за смърт – 2,00 лв
 5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 2,00 лв
 6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 2,00 лв
 7. За оформяне на придобиване на жителство – 5,00 лв
 8. За заверка на покана - декларация за посещение на чужденец в Република България – 15,00лв
 9. За заверка на покана - декларация за частно посещение в Република България на лице, на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 5,00 лв
 10. За легализация на документите по гражданското състояние за чужбина - 5.00 лв
 11. За всички видове удостоверения по искане на граждани – 1,00 лв
 12. За преписи на документи по 0.50 лв на страница.
 13. Нотариална заверка – 3 лв на първи подпис и 1 лв за всеки следващ
 14. Нотариална заверка на копия на документи – 1 лв на страница
 15. Заверка на документи с печат "Вярно с оригинала" – 0,50 лв на страница
 16. Удостоверения АО /административно обслужване / - 2,00 лв
 17. Удостоверение АБ /архитектура и благоустройство/ - 2,00 лв

Чл. 38. Таксите събирани в служба “Управление на собствеността са както следва:

Вид услуга

Такса

1. Препис от документи, издавани и съхранявани от сл. “УС”

1 лв/стр.

2. Изготвяне на ксерокопия на документи

0,50 лв/стр.

3. Заверка на ксерокопия

1 лв/стр.

4. Издаване на служебни бележки, удостоверения и становища

5 лв/стр.

Чл. 39.  За разрешения и лицензи в сектор “Търговия и Туризъм”се събират следните такси:

Ал.1. За  разрешения  за търговия с тютюневи изделия:

1.

 

По чл. 113, ал. 1, т. 1, буква б – за разрешения за търговия с тютюневи изделя в магазини в гр. Банско

Първоначална такса – 50.00 лв
Годишна такса –  150.00 лв

2.

По чл. 113, ал. 1, т. 1, буква в – за разрешения за търговия с тютюневи изделя в селата

Първоначална такса – 50.00 лв
Годишна такса –  50.00 лв

3.

По чл. 113, ал. 1, т. 1, буква г – за разрешения за търговия с тютюневи изделя в ЗХР, в зависимост от категорията:

                                            

 • За ЗХР – категория 5 звезди

Пръвоначална такса – 300.00 лв
Годишна такса – 600.00 лв

 • за ЗХР – категория 4 звезди

 

Първоначална такса – 200.00 лв
Годишна такса –  500.00 лв

 • за ЗХР – категория 3 звезди

Първоначална такса – 150.00 лв
Годишна такса –  300.00 лв

 • за ЗХР – категория за 1 и 2 звезди

Първоначална такса – 100.00 лв
Годишна такса –  50.00 лв

 • за ЗХР без категория

Първоначална такса – 50.00 лв
Годишна такса –  50.00 лв

Ал.2. Размер на лицензите за съхраняване и търговия на едро и дребно с вино, спирт и спиртни напитки

1.

По чл. 113, ал. 1, т. 2, буква а – за лицензии за складиране, съхраняване, търговия на едро

Годишна такса –  300.00 лв

2.

По чл. 113, ал. 1, т. 2, буква в – за търговски обекти в гр. Банско

Годишна такса –  150.00 лв

3.

По чл. 113, ал. 1, т. 2, буква г – за търговски обекти в селата

За с. Добринище:
Годишна такса –  100.00 лв

За  Местенски район:
Годишна такса –  50.00 лв

Ал. 3. Определя лиценз за съхраняване и търговия на едро и дребно с вино, спирт и спиртни напитки за заведения за хранене и развлечение, както следва:

1. за ЗХР – категория 5 звезди

Годишна такса – 4000.00 лв
(за всеки обект)

2.  за ЗХР – категория 4 звезди

Годишна такса – 2 800.00 лв
(за всеки обект)

3. за ЗХР – категория 3 звезди

Годишна такса – 1 700.00 лв
(за всеки обект)

4. за ЗХР – категория 2 звезди

Годишна такса – 300.00 лв

5. за ЗХР – категория 1 звезда

Годишна такса – 300.00 лв

6. за ЗХР – без категория

Годишна такса –50.00 лв

7. за ЗХР в семейни хотели, които обслужват само гостите на хотела

Годишна такса – 100.00 лв

(4) Първоначалните такси се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 декември.

(5) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(6) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл.40. За документите, издавани от “МДТ”, се събират следните такси:

 • за издаване на удостоверение за данъчна оценка – 10 лв.
 • за презаверка на удостоверение за данъчна оценка – 3 лв.
 • за издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв.
 • за издаване на удостоверение за платен данък МПС – 5 лв.
 • за издаване на дубликат на квитанция за платен данък – 5 лв.
 • за издаване на копие от ДД по ЗМДТ – 5 лв.

За документите, издавани за служебно ползване, такси не се събират.

Чл. 41. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home