Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Административни услуги предоставяни от Община Банско

Вид на административната услуга Необходими документи Такса Звена извършващи услугата Срок
Издаване на удостоверение за раждане 1.молба 2.лична карта 2.00 лв. Служба "ГРАО" веднага
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 1.молба 2.лична карта 3.Молба-декларация 2.00 лв. Служба "ГРАО" веднага
Издаване на удостоверение за наследници 1.молба 2.лична карта 3.Молба-декларация 2.00 лв. Служба "ГРАО" 7 дни
Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството 1.молба 2.лична карта 2.00 лв. Служба "ГРАО" веднага
Издаване на удостоверение за родствени връзки 1.молба 2.лична карта 2.00 лв. Служба "ГРАО" веднага
Удостоверение, че даден имот не е общинска собственост 1.молба 2.актуална скица 5.00 лв. Служба "Общинска собственост" 30 дни
Заверка на молба-декларация по  обстоятелствена проверка 1.Молба по Приложение 1Б - общини 2.молба-декларария 3.актуална скица 4.Удостоверение за наследници 5.00 лв. Служба “Общинска собственост” 14 дни
Отписване на имот от актовите книги за държавна собственост 1.молба   2.документ за собственост 0.00 лв. Служба “Общинска собственост” 30 дни
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи - IV и V категория 1.молба 2. становища от ВиК, ЕПР, РСПАБ в зависимост от обекта Дирекция "ТСУ" 7 дни
Издаване на акт за узаконяване 1.молба 2.документ за собственост 3.скица 4.архитектурен проект -заснемане 5.конструктивно заключение 6.наказателно постановление 7.документ за платена глоба 8.екзекутиви- част ВиК и ЕЛ 9.съгласуване с РСПАБ жилищни 1.00 лв./м2 нежилилищни 2.00 лв./м2 Дирекция "ТСУ" 7 дни
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 1.молба 2.становища от ВиК, ЕРП, РСПАБ 0.20 лв./м2 10.00 лв./м2 Дирекция "ТСУ" 30 дни
Одобряване на подробен устройствен план 1.молба 2.становища от ВиК, ЕРП, РСПАБ 60.00 лв. 200.00 лв. Дирекция "ТСУ" 90 дни
Издаване на разрешение за строеж 1.молба 2.документ за собственост 3.виза за проектиране 4.проекти /архитектура, конструкция, ВиК, ел.проект, вертикално планиране и трасировъчен проект/ 5.предварителни договори с ВиК и ЕРП 6.Оценка за съответствие  в зависимост от обекта Дирекция "ТСУ"  7 дни
Издаване на разрешение за търговия с вино и спиртни напитки 1.молба 2.удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта 3.БУЛСТАТ в зависимост от броя на местата за сядане Отдел "Търговия и туризъм" 30 дни
Издаване на разрешение за продажба на тютюн и тютюневи изделия 1.молба 2.удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта 3.БУЛСТАТ в зависимост от броя на местата за сядане Отдел "Търговия и туризъм" 30 дни
Категоризация на заведения за хранене, развлечения и настаняване 1.молба в зависимост от броя на местата за сядане Отдел "Търговия и туризъм" 30 дни
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 1. молба      
Външни административни услуги по проект "Комплексни административни услуги в електронна област Благоевград" 1.молба-образец по Приложение №1Б и Приложение №1В - общини      

Обратно

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home