Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit


Устройствен правилник на Общинска администрация - Банско
приет с Решение № 60/28.12.99г. на ОбС - Банско, ведно с приложения 1, 2 и 3.
/Схема на структурата на ОА Банско/

I. Общи положения
С този правилник се урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация и нейната дейност.
Общинската администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.Банско. Администрацията при осъществяването на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Администрацията осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и с нормативните актове.
Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.

II. Устройство на администрацията
Общинската администрация подпомага и осигурява Кмета при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията и актовете, свързани с осъществяването на правомощията на Кмета.
Според разпределението на дейностите, които извръшва при подпомагане на съответния орган на държавната власт, администрацията е обща и специализирана.

А. Обща администрация

 1. Подпомага и осигурява съответния орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.
 2. Осигурява технически дейността на съответния орган на държавната власт.
 3. Извършва дейности по административната обслужване на гражданите и юридическите лица.

Б.Специализирана администрация

 1. Специализираната администрация включва звената, които подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на съответния орган на държавна власт.
 2. Наименованията и броят на звената в специализираната администрация се определят с устройствен правилник на съответната администрация

III. Обща администрация
Общата администрация осигурява технически дейността на съответния орган на държавна власт, на неговата специализирана администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Общата администрация включва следните звена:

 1. ИРО
 2. Канцелария
 3. Финансово-стопански дейности
 4. Правно-нормативно обслужване
 5. Управление на собствеността
 6. Човешки ресурси
 7. ОМП и Гражданска защите
 8. Връзки с обществеността

IV. Специализирана администрация

 1. ТСУ
 2. БКС
 3. Земеделие
 4. Образование
 5. Социални грижи и здравеопазване
Приложение 1
Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | съвети за красота | пица | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Автомобили
Home