Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit


 Приложение 1 към устроствения правилник на Общинска администрация  Банско

 I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ИРО
Кмет - 1 бр.
Зам.кмет - 2 бр.
Секретар - 1 бр.
Главен архитект на граждански договор - 1 бр.
4. Правно - нормативно обслужване
Юристконсулт - 1 бр.
2. Канцелария
Технически секретар - 1 бр.
Специалист "ГРАО" - 1 бр.
Архивар - деловодител - 1 бр.
Машинописка - 1 бр.

5. Управление на собствеността
Главен специалист - 1 бр.

 

3.Финансово-стопанска дейност
Началник - отдел и главен счетоводител - 1 бр.
Счетоводители - 2 бр.
Касиер - счетоводител - 1 бр.
3.А. Сектор "Търговия, туризъм, пазари"
Началник сектор - 1 бр.
Главен специелист "Туризъм" - 1 бр.
Специалист "Търговия" - 2 бр.

6. Човешки ресурси
Специалист - 1 бр.

7. ОМП и Гражданска защита
Инспектор - 1 бр.

8. Връзки с обществеността
Специалист - 1 бр.

 

Устройствен правилник

Приложение 2

Приложение 3

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home